- planujemy i opisujemy przestrzeń

MENU

Opracowania - zasoby

Opracowania planistyczne

Opracowania studialne, projekty i koncepcje

Geoportal SDI Spatial Data Infrastructure Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne Geoportal SDI Spatial Data Infrastructure Serwer usług mapowych GeoServer GIS - systemy informacji przestrzennej Narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym Narzędzia GIS w planowaniu przestrzennym Jaromar Łukowicz - planowanie przestrzenne, GIS Katarzyna Łukowicz - planowanie przestrzenne, GIS STRUKTURA planowanie przestrzenne, GIS Katarzyna Łukowicz STRUKTURA planowanie przestrzenne, GIS Ontologie w geomatyce Ontologie w GIS Semantic Web, ontologie STRUKTURA planowanie przestrzenne, GIS STRUKTURA planowanie przestrzenne, GIS Planowanie przestrzenne, GIS, INSPIRE Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne Polska notacja w ASCII Semantic Web, ontologie w GIS Planowanie przestrzenne, GIS, INSPIRE STRUKTURA planowanie przestrzenne, GIS Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne, GIS, INSPIRE Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała nr Rady Gminy Sielsko

z dnia 21.12.2010 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sielsko w obrębie ewidencyjnym Sielsko przy ul. Klonowej

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Gminy Sielsko uchwala co następuje:

Po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sielsko, przyjętego uchwałą Rady Gminy Sielsko Nr XXXI/224/97 z dnia 07 listopada 1997r., uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Sielsko w obrębie ewidencyjnym Sielsko przy ul. Klonowej, obejmujący teren o powierzchni ok. 0,96 ha, zwany dalej „planem”, zgodnie z Uchwałą Nr XIV/126/07 Rady Gminy Sielsko z dnia 26 października 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sielsko w obrębie ewidencyjnym Sielsko przy ulicy Klonowej.

Treść uchwały, zwana dalej „tekstem planu”, składa się z następujących rozdziałów: Rozdział 1 – Przepisy ogólne; Rozdział 2 – Ustalenia szczegółowe dla terenów; Rozdział 3 – Przepisy końcowe. Integralną częścią uchwały jest: załącznik nr 1 – część graficzna stanowiąca załącznik do uchwały, zwana dalej „rysunkiem planu”, wykonana na urzędowej kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000; załącznik nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sielsko; załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasad ich finansowania; załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Każdy teren posiada wspólne dla tekstu i rysunku planu, jednoznacznie go identyfikujące oznaczenie cyfrowe i literowe. Oznaczenie terenu składa się z dwóch członów: liczby: określającej kolejny numer terenu, ciągu liter: określającego przeznaczenie terenu.

Użyte w uchwale pojęcia oznaczają: oznaczony symbolem cyfrowym i literowym fragment obszaru objętego planem, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego w planie określono przeznaczenie i zasady zagospodarowania; linia, wyznaczająca granicę obszaru, wewnątrz którego winien zawierać się cały obrys budynku poprowadzony po powierzchni zewnętrznych ścian budynku. Do powierzchni zewnętrznej ściany budynku nie zalicza się: ganków, wiatrołapów, schodów i pochylni wejściowych do budynku, wykuszy, balkonów i innych podobnych elementów bryły budynku; suma powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powyżej 120 dni, zlokalizowanych na działce budowlanej; wyznaczone na terenie, na zewnątrz lub w obrębie budynku, miejsce przeznaczone na postój pojazdu; sposób wykorzystania i urządzenia terenu, a także sposób użytkowania obiektu, inny niż przeznaczenie terenu, dopuszczone na czas określony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem – zasady tymczasowego zagospodarowania określają ustalenia planu; nośnik informacji wizualnej wykorzystywany w celach reklamowych lub ogłoszeniowych, w postaci tablicy, urządzenia, elementu obiektu budowlanego lub samodzielnej budowli, nie będący znakiem lub urządzeniem sygnalizacyjnym w rozumieniu przepisów o drogach publicznych i o ruchu drogowym oraz przepisów o żegludze, ani tablicą informacyjną służącą celom niekomercyjnym: nośnik reklamowy będący samodzielnym obiektem budowlanym, nośnik reklamowy związany konstrukcyjnie z obiektem budowlanym o przeznaczeniu innym niż ten nośnik lub stanowiący część takiego obiektu, mały nośnik reklamowy o powierzchni do 0,3 m². Użyte w uchwale sformułowania należy rozumieć: zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z późń. zm.); zgodnie z definicjami zawartymi w § 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); zgodnie z definicjami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.); zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Pojęcia wymienione w ust. 1 obowiązują na terenie objętym planem i zachowują moc wiążącą w brzmieniu tam określonym, niezależnie od przepisów odrębnych definiujących te same pojęcia oraz bez względu na zmianę tych przepisów lub wprowadzenie nowych. Sformułowania wymienione w ust. 2 obowiązują na terenie objętym planem i zachowują moc wiążącą w brzmieniu określonym w wymienionych przepisach na dzień uchwalenia planu, bez względu na późniejsze zmiany przywołanych przepisów oraz niezależnie od innych przepisów odrębnych definiujących te same pojęcia, ich zmian lub wprowadzenie nowych przepisów odrębnych. Ocena konieczności zmiany pojęć i sformułowań wymienionych w ust. 1 i 2 dokonuje się w trybie art. 32 i 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Inne użyte w planie sformułowania, nie wymienione w ust. 1 i 2, określone we właściwych przepisach odrębnych, są zgodne z aktualną ich definicją w momencie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie niniejszego planu.

Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: granica opracowania planu; linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; oznaczenia graficzne oraz literowe i cyfrowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; nieprzekraczalna linia zabudowy; obszary oznaczone jako zieleń do zachowania.

Ustala się podział obszaru objętego planem na 6 terenów, dla których określono następujące przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi: U – tereny zabudowy usługowej; ZP – tereny zieleni urządzonej; KDD – tereny dróg publicznych – droga dojazdowa; KDW – tereny dróg wewnętrznych; KDX – tereny komunikacji – ciągi piesze. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: należy ukształtować zagospodarowanie zgodne z charakterem pasa nadbrzeżnego w miejscowości Sielsko, które cechuje: wkomponowanie zabudowy w zieleń i zadrzewienia typowe dla lasów wydmowych, dominacja terenów zabudowy letniskowej, hotelowej i pensjonatowej oraz terenów sportu i rekreacji, zróżnicowanie skali i intensywności zabudowy, wpisanej w sieć uliczną z dominującym układem południkowym, stanowiącym system dojazdu i dojścia do brzegu Morza Bałtyckiego oraz jego powiązanie z brzegiem Jeziora Jamno, uwzględnienie lokalnego charakteru układu ulicznego w pasie nadbrzeżnym, powiązanego z ulicą Bolesława Chrobrego przy jednoczesnej separacji od jej funkcji tranzytowej, wypełnienie przestrzeni wolnych od zabudowy zielenią wysoką o charakterze lasu wydmowego; tereny zielone i zadrzewienia winny formować ciągły obszar aktywnych biologicznie kompleksów powiązanych z podobnymi terenami poza granicami planu: fragmenty terenu oznaczone na rysunku planu jako zieleń do zachowania, podlegają ochronie, a usuwanie w nich drzew i krzewów jest dopuszczone na warunkach określonych w przepisach odrębnych, zieleń urządzona i zieleń przeznaczona do zachowania winna być ukształtowana jako zieleń parkowa nawiązująca do charakteru lasu wydmowego; zabudowa terenu 2U od strony ulicy Klonowej winna ukształtować wschodnią pierzeję tej ulicy; rozwiązania architektoniczne na obszarze objętym planem powinny charakteryzować się szczególną dbałością o walory estetyczne projektowanych obiektów budowlanych: wykończenie elewacji budynków lokalizowanych na terenach przeznaczonych do zabudowy winno spełniać warunki: materiały użyte do licowania elewacji: pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujące naturalne – tynk, kamień, drewno; ceramiczne – cegła, materiały cegłopodobne (klinkier, płytki ceramiczne); surowy lub oksydowany metal; surowy lub barwiony beton; szkło, kolorystyka: stonowana, pastelowa lub wynikająca z zastosowania wyżej wymienionych materiałów – wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów kojarzących się z materiałami syntetycznymi, poza niewielkimi detalami architektonicznymi i niewielkimi elementami konstrukcyjnymi, wyklucza się stosowanie do licowania elewacji tworzyw sztucznych, blach powlekanych (np. sidingu winylowego, paneli elewacyjnych z blach powlekanych, tworzyw sztucznych itp.), należy stosować zharmonizowaną kolorystykę pokrycia dachów obejmującą kolory naturalnej dachówki ceramicznej, różne odcienie brązu i szarości oraz czerń, ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych, dopuszcza się lokalizację wbudowanych nośników reklamowych o powierzchni nie większej niż 2 m², ogrodzenia i ich wykończenie winny spełniać warunki analogiczne jak w ppkt a; dodatkowo wyklucza się stosowanie prefabrykowanych ogrodzeń betonowych w postaci pełnych przęseł imitujących ogrodzenia murowane lub metalowe. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obszar objęty planem położony jest w obszarze chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”, gdzie obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005r. W sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 25, poz.497). Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: na całym obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, stanowiącą element postulowanej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sielsko strefy B. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: należy zmierzać, w porozumieniu z osobami posiadającymi prawo do dysponowania nieruchomościami sąsiadującymi z gminnymi ciągami komunikacyjnymi, do skoordynowania zasad zagospodarowania ulic z zagospodarowaniem nieruchomości z nimi sąsiadujących, w formie wspólnej przestrzeni publicznej; na całej przestrzeni publicznej, ukształtowanej w sposób opisany w pkt 1, należy zapewnić priorytet ruchu pieszego; wspólne zagospodarowanie przestrzeni publicznej (granice dostępnego obszaru, obiekty małej architektury, nawierzchnia ulicy, urządzania budowlane oraz wyposażenie ruchome) powinno posiadać zharmonizowaną formę architektoniczną i stylistyczną, nadającą tej przestrzeni charakter placu, skweru lub promenady. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: w obszarze opracowania planu nie występują tereny górnicze; teren znajduje się w obszarze pasa ochronnego i w związku z tym jest zaliczony do obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią; żaden z terenów leżących w granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi; w obszarze opracowania planu nie ma terenów o spadku powyżej 15 %, na których może powstać zagrożenie ruchami masowymi ziemi. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: lokalizacja zabudowy oraz innych obiektów budowlanych na obszarze objętym planem, jak również zagospodarowanie i sposoby użytkowania obszaru objętego planem, uwzględniają warunki ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, na terenach przeznaczonych pod usługi i rekreację należy zaprojektować ustępy publiczne, do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: układ drogowy na obszarze objętym planem: obszar objęty planem nie jest bezpośrednio powiązany z układem dróg ponadlokalnych, na obszarze objętym planem występuje: powiązanie z układem zewnętrznym za pośrednictwem ul. Klonowej oraz ul. Kopernika (drogi publiczne – teren 3KDD), umożliwiającymi jednocześnie dojazd do większości terenów zabudowy, dojazd do pozostałych terenów: dwie drogi wewnętrzne (4KDW, 5KDW), uzupełniające powiązania piesze: ciąg pieszy (6KDX); należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach własnej działki budowlanej, według wskaźników: dla zabudowy usługowej – od 3 do 4 miejsc postojowych na każde 100 m² powierzchni użytkowej przeznaczonej na usługi, dla gastronomii – od 2 do 3 miejsc postojowych na każde 10 miejsc konsumpcyjnych, dla hoteli i pensjonatów – od 8 do 10 miejsc postojowych na każde 10 pokoi, dla kin, teatrów, sal widowiskowych – od 20 do 25 miejsc postojowych na każde 100 miejsc siedzących, dla obiektów muzealnych i wystawowych – od 2 do 3 miejsc postojowych na każde 100 m², dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – od 13 do 17 miejsc postojowych na każde 10 mieszkań, w czym od 2 do 3 miejsc postojowych na każde 10 mieszkań musi mieć charakter ogólnodostępny. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu: tereny, których przeznaczenie plan zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem.

Teren 1ZP o powierzchni ok. 0,22 ha. Przeznaczenie terenu: tereny zieleni urządzonej; dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 90% powierzchni działki. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu – z drogi 3KDD i 4KDW. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: ustala się zakaz wtórnych podziałów, za wyjątkiem wydzielenia działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego z możliwością rozbudowy istniejącej sieci – średnica nominalna rurociągu nie mniej niż DN 100; odprowadzenie ścieków: do gminnej kanalizacji sanitarnej z możliwością rozbudowy istniejącej sieci – średnica nominalna rurociągu nie mniej niż DN 200; odprowadzenie wód deszczowych: zagospodarowanie wód deszczowych w granicach własnej działki, dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w przypadku jej realizacji - średnica nominalna rurociągu nie mniej niż DN 300; zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy; zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia zgodnie w warunkami gestora sieci, zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy; unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na wysypisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu – w wysokości 1%.

Teren 2U o powierzchni ok. 0,45 ha. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy usługowej z przeznaczeniem na: budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, inne usługi związane z usługami turystycznymi, sportem i rekreacją, budynki kultury, nauki i oświaty, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną powiązaną z zabudową usługową o funkcjach wymienionych pkt 1; wykluczona jest lokalizacja obiektów o następujących funkcjach: obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m², warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, stacji paliw, myjni samochodowych, garaży oraz parkingów nie związanych z wyłączną obsługą zabudowy zlokalizowanej na tym terenie, funkcji o charakterze usługowo-produkcyjnym i przetwórczym, innych, nie wymienionych w pkt 1 usług, które nie są związane z usługami turystycznymi. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: linia zabudowy – nieprzekraczalna: 6 m od linii rozgraniczającej drogi 3KDD i 5KDW oraz jak na rysunku planu, od wschodu linia zabudowy w odległości nie większej niż 26 m od linii rozgraniczającej drogi 3KDD – jak na rysunku planu; wielkość powierzchni zabudowy - nie więcej niż 20% powierzchni działki; wysokość projektowanej zabudowy – nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze; nie więcej niż 14,0 m; dopuszcza się podpiwniczenie – poziom posadzki parteru nie więcej niż 1 mnpt; procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 50% powierzchni działki; geometria dachu – dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – 400 – 450 , dopuszcza się lukarny. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: ustala się zakaz wtórnych podziałów na działki budowlane; dopuszcza się wydzielenie działek dla urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji: dojazd do terenu – z drogi 3KDD i 5KDW. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w wodę: z wodociągu gminnego z możliwością rozbudowy istniejącej sieci – średnica nominalna rurociągu nie mniej niż DN 100; odprowadzenie ścieków: do gminnej kanalizacji sanitarnej z możliwością rozbudowy istniejącej sieci – średnica nominalna rurociągu nie mniej niż DN 200; odprowadzenie wód deszczowych: zagospodarowanie wód deszczowych w granicach własnej działki, dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w przypadku jej realizacji - średnica nominalna rurociągu nie mniej niż DN 300; zaopatrzenie w gaz: z sieci gazociągowej niskiego lub średniego ciśnienia lub poprzez dystrybucję gazu butlowego; zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia zgodnie w warunkami gestora sieci, zaopatrzenie w energię cieplną: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło, zaleca się stosowanie paliw ekologicznych; unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na wysypisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu – w wysokości 25%.

Teren 3KDD. Przeznaczenie terenu: teren dróg publicznych – ulica klasy D (dojazdowa); dopuszcza się ustalenie dla ulicy strefy zamieszkania; dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym w zależności od potrzeb: rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 100, rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 200, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 300, rozbudowę lub przebudowę istniejącej sieci gazociągowej niskiego lub średniego ciśnienia, rozbudowę lub przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej niskiego lub średniego napięcia. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się, za zgodą właścicieli sąsiednich terenów, swobodny dostęp pieszy z ulicy do otwartego otoczenia budynków, w celu ukształtowania wspólnej przestrzeni publicznej, w formie placu, skweru lub promenady; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych związanych z kształtowaną przestrzenią publiczną. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających: nie mniej niż 7 m – jak na rysunku planu; przekrój drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodnik jedno- lub dwustronny i zieleń uliczna; w przypadku ustalenia strefy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników. Stawka procentowa: 1%.

Teren 4KDW. Przeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrznych – ciąg komunikacyjny o charakterze ulicy; dopuszcza się ustalenie dla ulicy strefy zamieszkania; dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym w zależności od potrzeb: rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 100, rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 200, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 300, rozbudowę lub przebudowę istniejącej sieci gazociągowej niskiego lub średniego ciśnienia, rozbudowę lub przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej niskiego lub średniego napięcia. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się, za zgodą właścicieli sąsiednich terenów, swobodny dostęp pieszy z ulicy do otwartego otoczenia budynków, w celu ukształtowania wspólnej przestrzeni publicznej, w formie placu, skweru lub promenady; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych związanych z kształtowaną przestrzenią publiczną. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających – 6 m; dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników. Stawka procentowa: 1%.

Teren 5KDW. Przeznaczenie terenu: teren dróg wewnętrznych – ciąg komunikacyjny o charakterze ulicy; dopuszcza się ustalenie dla ulicy strefy zamieszkania; dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych; dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym w zależności od potrzeb: rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 100, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 200, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nominalnej nie mniejszej niż DN 300, budowę sieci gazociągowej niskiego lub średniego ciśnienia, budowę sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowej niskiego lub średniego napięcia. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się, za zgodą właścicieli sąsiednich terenów, swobodny dostęp pieszy z ulicy do otwartego otoczenia budynków, w celu ukształtowania wspólnej przestrzeni publicznej, w formie placu, skweru lub promenady; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych związanych z kształtowaną przestrzenią publiczną. Parametry: nie mniej niż 12 m; dopuszcza się zastosowanie jednolitej nawierzchni na całej szerokości pasa drogowego bez wyodrębnionej jezdni i chodników. Stawka procentowa: 1%.

Teren 6KDX. Przeznaczenie terenu: tereny komunikacji – ciągi piesze; dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się, za zgodą właścicieli sąsiednich terenów, swobodny dostęp pieszy z ulicy do otwartego otoczenia budynków, w celu ukształtowania wspólnej przestrzeni publicznej, w formie placu, skweru lub promenady; dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury i urządzeń technicznych związanych z kształtowaną przestrzenią publiczną. Parametry: szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu. Stawka procentowa: 1%.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sielsko.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Rysunek planu

STRUKTURA - Planowanie Przestrzenne, GIS
ul. Piaskowa 29
80-025 Gdańsk
tel.: 603 669 037
struktura(at)struktura.eu


Powrót na górę strony


Wszystkie treści zamieszczone w serwisie STRUKTURA - Planowanie Przestrzenne, GIS objęte są licencją: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. (CC BY-SA 3.0)
Planowanie, urbanistyka, planowanie przestrzenne wzorce projektowe technik informatycznych aplikacja udostępniania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem aplikacji PHP5 oraz systemu PostgreSQL Część tekstowa (uchwała) Część graficzna (rysunek planu)


Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!
katalog stron Katalog stron Kataloog.org katalog firm katalog abix Katalog freekatalog.ovh.org GeoURL Geo Tagged for Geographic Discovery